Savolaisten sija Suomen asutus-historiassa.
(Historiallinen skizzi, esitetty Savo-Karjalaisten vuosijuhlassa v. 1867.)

 

<<Takaisin

 

 

Salakirjat VignettiViime aikoina yhä rivakammasti edistyvä historiallinen ja kielentutkinto on osoittanut, ettei Suomalaiset esi-isämme ole kovin monta sataa vuotta ennen Ruotsalaisten tuloa maahamme asettuneet Suomen niemelle. Erottuaan keski-Wolgan seuduilla Mordvalaisista näkyvät Suomen kansan kaksi pääheimoa, Hämäläiset ja Karjalaiset, asuneen jon­kun aikaa rajakkain Äänisjärven ja Laatukan seuduilla, jonnekka asti vielä nytkin voidaan seurata molempain jäl­kiä. Sieltä ovat he sittemmin, viimeistään v. 700 paikoilla, siirtyneet länteen päin, seuraten Suomen lahden kumpaa­kin rannikkoa. Ensinnä näyttävät Liiviläiset eronneen hä­mäläisestä pääkansastaan, karkoittaneen Liettualaiset tiel­tään ja asettuneen Wäinäjoen ja Riigan lahden rannoille. Heitä seurasi Warsinaisten Suomalaisten heimo, johonka paitsi maamme Warsinaisia Suomalaisia Räävelin Wirolaiset­kin ovat luettavat. Jonkun aikaa Warsinaisten Suomalaisten tulon perästä näyttävät Warsinaiset Hämäläiset alkaneen siirtyä Suomen niemelle, luultavasti seuraten samoja teitä kuin Warsinaiset Suomalaisetkin *1. Hämäläisten vanhin pesäpaikka näyttää olleen Hämeenlinnan seuduilla. Myö­hemmin näyttää Hämäläisiä ruvenneen asettumaan Päijän­teen rannikoille. Sen todistaa Päijänteen lounatpuolisellakin rannalla (vieläpä Lammin pitäjässäkin) tavattava savo­laisuus kielessä. Jos Hämäläisten asutus näissä seuduin olisi ollut yhtä vanha kuin Hämeenlinnan puolella, ei luulta­vasti niin paljo savolaisuutta olisi voinut tunkeutua Hämä­läisten Päijänteen-puoliselle alalle. Viimeksi on Karjalaisten mahtava heimokunta saapunut Suomen niemelle, jossa sen vanhimmat asunnot näyttävät olleen Wuoksen seuduilla ja Laatukan länsi-rannikolla. Näin oli siis Suomen etelä osa saanut vakinaisiksi asujamikseen maanviljelijöitä Suoma­laisia. Mutta suurin osa maatamme makasi vielä jylhänä erämaana, ollen kalastaja- ja poro-Lappalaisten omana. Ruotsalaisten Suomeen tulon aikana ei näytä viljelys vielä ehtineen Kokemäenjokea, Tampereen ja etelä-Päijänteen seutuja pohjoisemmaksi. Sen levenemistä näillä aloilla Suo­men sydänmaihin ja pohjois-Suomeen voimme jotensakin historiallisesti seurata. Ruotsalaisten valloitusretkien arvel­laan vaikuttaneen sisämaillemme asuttamiseen ja saattaneen pois muuttamaan entisiltä asuinpaikoiltaan kaikkia, jotka eivät tahtoneet notkistua muukalaisten vallan alle. Niin luullaan Hämeen maan valloitettua osan Hämäläisiä hankki­neen itselleen uusia asuntoja Pohjanmeren rannikolla. Var­maa on, että Kyrön pitäjäs, vanhin Pohjanmaalla ja perus­tettu v. 1302, on saanut asukkaansa Hämeen-Kyröstä. Vielä nytkin näytetään Wähässä-Kyrössä Tervajoen kylässä, Hakalan mäellä Hämeen-Kyröläisten aittain sijoja .Kyröstä on Hämäläisiä levinnyt Suupohjan muihinkin pitäjihin, niin­kuin Laihialle, Lapualle, Härmään ja Alavuudelle, joissa pitäjissä mainitaan Kyröläisten käyneen kalastamassa ja tervaa polttamassa. Paitsi Kyröön on Hämäläisiä asettunut edullisimmille paikoille pitkin Pohjan lahden rannikkoa aina Tornion seuduille asti *2. Pohjoisempana oli heidän pää-pesänsä Kemissä ja Sälöisissä. Vaikka Hämäläiset näin aikaisin olivat asettuneet sisämaidemme reunoille, eivät he kuitenkaan ole tunkeutuneet kovin syvälle erämaihimme. Siihen luulisimme luonnolliseksi syyksi sen, että Hämäläiset asuen Karjalaisten heimoa etelämpänä ja epäilemättä rajakkain Liettualaisten kanssa aikaisemmin kuin Savo-Karja­laiset ovat ruvenneet vakinaisiksi maanviljeliöiksi, josta syystä he eivät tarvinneetkaan niin suuria viljelys-aloja kuin Savolaiset, joidenka maanviljely-tapa on nyky-aikoihin asti ollut niin sanoaksemme paimentolaista. Todistusta tä­hän on meillä Ruotsalaisten tuloa vanhemmiltakin ajoilta Arabialaisen Edrisin maantieteessä. Edrisi mainitsee, näet, Tavest (Hämeen) maata ja sanoo siellä löytyvän suuria kaupungin-tapaisia kyliä, joka seikka mielestämme osoittaa Hämäläisten jo silloin olleen vakinaisia maanviljeliöitä. Savo­laisten omituinen maanviljely-tapa vaati yhä uusia viljelys­aloja ja sentähden ryhtyivätkin he halukkaasti sisämaidemme perkaamis-työhön ja valloittivat rauhallisella toimellaan Suo­men kansalle avarat alat.

Kaikista Suomen kansan eri heimokunnista astuvat Savolaiset myöhemmin historian alalle. Ratkaisematta on vielä, mistä heidän nimensä on syntynyt *3, ja onko se niin­kuin on arveltu jossakin yhteydessä mainion Zavaloczeskaja Czud-nimen kanssa, jota Wenäläiset muinoin käyttivät Wienan Karjalaisista. Yhtä vähän voimme tietää, milloin Savolaiset ovat eronneet karjalaisesta pääkansastaan ja aset­tuneet etelä-Savoon. Porthan arvelee Thorkel Knuutinpojan valloitusretken Karjalaan ja v. 1278 tapahtuneen venä­läisen ryöstöretken karkoittaneen Karjalaisia Wuoksen seuduilta Savohon. Ensikerran kohtaamme Savon eli “Savlax"-nimeä Pähkinäsaaren rauhakirjassa, jossa nimitetään kolme Karjalan kihlakuntaa: Saulax, Jäskis ja Äyräpää, joista Wenäläiset luopuivat. Asutuksen tilasta Pähkinäsaaren rau­hassa Ruotsin vallan alle joutuneessaa osassa Karjalata an­taa rauhakirja huvittavia viittauksia. Niinkuin yleisesti on tunnettu, vedettiin raja Siestarjokea ja Saejokea Wuokseen, sieltä Torsajärven kautta Särkilahteen (joka on Pihlaja­veden eteläisin pohjukka, itä-etelään Savonlinnasta). Siestar-joen ja Särkilahden välillä jotensakin tiheässä mainitut raja-paikat osoittavat Wuoksen seutujen olleen vahvasti asutuita. Mutta Särkilahdelta pohjoiseen päin oli asutus aivan heikko, koska Karjalankosken *4 ja Särkilahden välillä tavataan ainoasti kaksi raja-määräystä: Samusala (Sämusälä) ja Sijti (Siti *5). Edelleen jätettiin Pähkinäsaaren rauhakirjan mukaan Wenäjän-puolisille Karjalaisille puolet kalavesistä seu­raavissa paikoissa: Ilevess, Koknekallio (Kokinkalle), Watukiffui, Somevässj, Yxepä ja Upelax, sekä kuudes osa majavan-saaliista Kunustainan (Kunustaiva) ja Kådeve (Kädeve) nimisistä paikoista. Näistä nimistä tavataan lähellä Wiipuria Ylivesi, Vatikivi, Suomenvesi ja Yksipää. Wiipurin ja Antrein pitäjästen rajalla löytyy Kokanvesi. Majavanpyytö-paikoista on edellinen nähtävästi Kuunuslainen, järvi itään päin Kirvun kirkosta ja purkava vetensä Räi­sälän pitäjän kautta Wuokseen. Toinen majavanpyytäjäin pesäpaikka on vaikeampi määrätä. Kenties tarkoitettaneen sillä lähellä Torsajärveä löytyvää Kotilampia. Viimeksi mainitut seikat osoittavat selvälleen, että Wiipurin seudut olivat Karjalaisten takamaita, jotka he lienevät valloitta­neet hämäläis-peräiseltä ranta väestöltä, sekä myöskin, että sydänmaa Wuoksen rannoilta ja Laatukasta alkaen Pihlaja- ja Puruveteen asti vielä oli synkkänä erämaana, koska ih­misten läheisyyttä karttavia majaviakin siellä eleli.

Esiinvedetyistä seikoista päättäin oli siis Pähkinäsaa­ren rauhanliiton aikaan vasta eteläisin Savo eli Saimaan rannikko varsinaisesti asuttu. Äsken mainitusta Säämingin-salosta, joka kenties lienee se saari, jolle sittemmin Savon­linnan kaupunki rakennettiin, sanotaan v. 1364, että se oli asumaton. Jos siis varsinainen asutus 13 sataluvun alussa ei ollutkaan vielä ehtinyt kovin kauas pohjoiseen, olivat kuitenkin Savon ylä-vedetkin jo Savolaisille tuttuja, niinkuin näkyy siellä tavattavista Suomalaisista nimistä: Karjalankoski, Petojoki. Tunnettu on, että myöhempinäkin aikoina kokonaiset kylä- ja pitäjäkunnat yhteisesti käytti­vät usein monen kymmenen peninkulman päässä olevia takamaitaan, niissä metsästäin, kalastain ja kaskea hakaten. Niin on esim. Lempääläisiä aina tämän vuosisadan alkupuoleen asti käynyt kalastamassa Luopajärvellä Jalasjärven kappelissa Ilmajoen pitäjästä, noin 15 peninkulman päässä. Savosta taas tiedämme eräästä Thure Bjelken Rantasal­milta kirjoittamasta kirjeestä, että siellä vielä v. 1556 ta­lonpojilla oli tapana rientää joukottain Pietarin päivän jäl­keen erämaihinsa. Näistä salonkävijöistä asettui tietysti vähitellen aina useampia asumaan soveliaille paikoille erä­maihin. 14 sataluvun keskipaikoilla oli varsinainen asutus ja viljelys jo edennyt keski-Savoon asti, jossa kaksi uutta seurakuntaa Juva (1442) ja Sääminki (1477) syntyi. Että Wähä Savo vasta 14 sataluvun lopussa ja 15 alussa on saanut vakinaisia, ei enää kalastus- ja metsästys-retkillä oleskelevia, vaan maata viljeleviä asukkaita, näkyy eräästä Savonlinnan läänin asujanten valituskirjasta vuodelta 1445, jossa valitetaan, että Savonlinnan isäntä Klemet kirjuri oli heidän Lapissansa, heidän parasten kalavesiensä rannalle, rakennuttanut kartanon ja ajanut heidät pois paikoilta, joita heidän esi-isänsä jo edellisen vuosisadan kuluessa olivat raataneet. Tämä Savolaisten yhteinen Lappi oli nykyisessä Wähässä Savossa eli Kuopion seuduilla, sillä tuo Klemet kirjurin rakentama kartano oli sittemmin kuninkaan karta­noksi määrätty Tavinsalmi Maaningalla. Ensimmäiset asukkaansa ovat Wähän Savon pitäjäät kansan muinais-juttujen mukaan saaneet Rantasalmilta. Iisalmessa kerrotaan, kuinka sieltä ennen vanhaan on käyty kirkossa Rantasalmilla *6, ja kuinka eräs ristilapsi oli isänsä seurassa hiihtänyt suk­silla ristille. Lappalaisia alku-asujamia asui vielä kauan pohjois-Savossa Savolaisten seassa. Viimeiset, joista minun on onnistunut saada varma tieto, ovat neljä, v. 1663 Iisalmessa asuvaa Lappalaista, jotka näyttävät eläneen esi-isiensä tavalla kalastuksella, koska he suorittivat veronsa 8:11a kapahauki-leiviskällä (katso Senaatin Arkistossa löyty­vää verokirjaa v. 1663). Näiden kahden .veljes-kansan keskinäinen väli ja sopu ei näytä pohjois-Savossakaan ol­leen aivan rauhallinen, vaikka molemmat elivät saman vie­raan vallan alla. Niin kertovat esim. Eskeliset *7, että heidän esi-isänsä, joka oli asettunut Jyrkkäjärven rannalle Iisalmen pitäjässä, oli tavannut samoilla seuduilla kaksi Lappalaista, jotka molemmat hän oli tappanut. Toisen heistä oli Eskelinen tavannut järven rannalla ja lyödä kolahuttanut häntä kirveellään päähän, mutta koska Lappalai­nen tietysti oli noita, ei kirves tähän pystynytkään, ennen­kuin Eskelinen jonkun toisen läsnä olevan kehoituksesta: jotta lyöppäs ensin hänen äitiään maa-emää, oli iskenyt kirveensä maahan. Sitten vasta toisella iskulla kaatui Lappa­lainen. Toisen Lappalaisen oli Eskelinen kutsunut köyriä juomaan ja tappanut kotonaan. Vähitellen sulivat jälelle jääneet Lappalaiset Suomalaisten sekaan ja tulivat sekä kielensä että elämän laatunsa puolesta täysiksi Suomalai­siksi, niin että meidän aikana ainoasti pohjois-Savossa yleinen sukunimi Lappalainen, sekä etenkin syrjäisissä sy­dänmaan kylissä tavattava lappalainen kasvojen muoto joh­dattaa mieleemme vanhaa Lapin-kansaa, joka vielä 400 Sataa vuotta takaperin majaili Kallaveden rannoilla.

15 sataluvun keskipaikoilla olivat Wähän Savon siir­tolaiset jo niin enentyneet ja voimistuneet, että heille v. 1552 rakennettiin kirkko Kuopionniemelle, Näin syntyi tuo avara Tavinsalmen pitäjäs, josta myöhemmin Iisalmi (1627), Leppävirta (1639), Pielavesi 1723) ja Nilsiä (1738) ovat syntyneet. Nimensä sai se edellä mainitusta Tavinsalmen kuninkaankartanosta.

Samalla aikaa kuin Savolaiset omissa erämaissaan ete­nivät yhä kauemmaksi pohjoiseen päin, kokivat he myös levittää aluettaan länteenkin päin, josta ankarat, usein ve­risetkin rajariidat syntyivät Savolaisten ja heidän läntisten naapuriensa Hämäläisten välillä. Eripuraisuuden syitä pois­taakseen koki hallitus tarkoin määrätä näiden heimokuntain välistä rajaa. Ensimmäinen rajanmääräys, joka tehtiin v. 1415, ei voinut kuitenkaan lopettaa rajariitoja. Kun Kaarle Knuutinpoika vuosina 1444 ja 1445 matkusti Hämeessä ja Savossa, valittivat asukkaat molemmin puolin rajariitain synnyttämiä murhia ja tuhotöitä. Kaarlen toimesta käy­tiin taas uudestaan rajaa, joka sai v. 1446 hänen vahvis­tuksensa. Kuninkaaksi päästyään vahvisti Kaarle Knuutin­poika v. 1452 uudelleen tehdyn rajan, kovasti kieltäen Savolaisia Hämäläisten alueelle.tunkeutumasta *8.

Kauan eivät sittenkään Hämäläiset saaneet rauhassa hallita erämaitaan. Ruotsin valtioistuimelle nousi Kustavi Waasa, joka voimallisella kädellään rupesi mielensä mukaan ohjaamaan kaikkia maansa oloja. Erämaista, joita tätä ennen oli pidetty kuntain yhteisenä omaisuutena, oli hä­nellä aivan toisenlainen käsitys: hän piti, näet, niitä kruu­nun omina ja menetteli niiden kanssa aivan ominvaltaisesti. Sittenkun Ruotsin olot olivat vahvistuneet, alkoi Kustavi kuningas .yhä enemmin kääntää huomiotansa Suo­meen, jonka erämaiden asutus oli kuninkaan päätarkoituk­sia. V. 1547 Savonlinnan päälliköksi nimitetyssä Kustavi Fincke'ssä löysikin kuningas miehen, joka nerolla ja har­taudella ryhtyi sisämaiden asutustoimeen. Sittenkun Tavinsalmen uusi pitäjä oli järjestetty, tuli nyt Hämeen taka­maiden asuttamisen vuoro. Fincke näkyy ensin siihen toimeen kehoittaneen Hämäläisiä, jotka lupasivatkin nou­dattaa kuninkaan tahtoa, mutta eivät näytä olleen juuri halukkaita lupaustaan täyttämään. Samalla aikaa (v. 1551) oli Fincke kehoittanut Savolaisiakin muuttamaan heiltä en­nen hengen uhkauksella kiellettyyn Hämäläisten takamaa­han. Muuta kuin luvansaantia eivät Savolaiset tarvinneet­kaan; ennenkuin Hämäläiset ennättivät liikkeellenkään oli­vat Savolaiset jo asettuneet Hämäläisten takamaihin, jossa he perustivat Rautalammin avaran seurakunnan, josta myö­hemmin Laukaan, Wiitasaaren ja Saarijärven pitäjäät ovat syntyneet. Hämäläistä väestöä löytyi Laukaan nykyisessä kihlakunnassa, Savolaisten uudis-asukaisten sinne muuttaissa, tuskin nimeksikään; Senaatin Arkiston verokirjat vuodelta 1562 nimittelevät Rautalammilla 133 veroa maksavaa talonpoikaa, joilla kaikilla paitsi 5 on savolaiset sukunimet. Että Hämäläisiä myöhempinä aikoina on asettunut Savo­laisten sekaan, semminkin entisen Rautalammin pitäjän etelä­osiin eli Jyväskylän seuduille, on luonnollista. Mutta suu­rimmassa osassa Rautalammin entistä alaa nimittävät asuk­kaat vielä nytkin itseään Savolaisiksi ja ovat sekä kielensä että tapojensa suhteen puhtaita Savolaisia. Ettei Hämä­läiset voineet muuten kuin karsain silmin nähdä kalavesiensa ja takamaidensa menekkiä, on luonnollista. Kauan kestikin vihoillisuus Hämäläisten ja heidän erämaihinsa muuttaneiden Savolaisten välillä. Vielä kuningas Juhanan aikana v. 1582 julkaistiin suojeluskirja Rautalampilaisille, joasa Hämäläisiä, jotka vanhalla tavallaan tahtoivat käyttää entisiä takamaitaan, kielletään Rautalampia häiritsemästä.

Samaan aikaan kuin Fincke oli toimittanut savolaisen siirtokunnan Hämäläisten takamaihin, loi hän myöskin sil­mänsä Pohjanmaan puoleen, jossa Oulunjärven ja Kajaa­nin seudut näyttivät asuttamista vaativan. Wenäjän-puoliset Karjalaiset kulkivat jo silloin niinkuin nytkin veneinensä Kajaanin vesiä ja Oulunjärveä alas Ouluun ja Li­minkaan, kuljettain hamppua ja sarkaa, ostellen nahaksia ja kapakaloja. Tämän Wenäjän kaupan silmällä-pitämisen tähden näytti Finckestä tarpeelliselta kuninkaankartanon rakentaminen Oulunjärven rannalle ja maan asuttaminen. Kehoittaakseen Pohjanmaan rantalaisia muuttamaan sisä­maahan matkusti Fincke v. 1552 talvella Korsholman lää­niin. Nähtävästi eivät Pohjanmaan Hämäläiset olleet ko­vin halukkaita muuttamaan kalarikkailta rantamailta vihoillisten rajalle sisämaahan. Sillä Savonlinnaan palattuaan lähetti Fincke vielä samana keväänä Savosta siirtokunnan Oulunjärven tienoille ja kirjoitti kuninkaalle, että hän luu­lee saavansa noin 140 Savolaista muuttamaan Korsholman erämaahan. Tarkemmin katsellessamme, minkä äärettömän alan Savolaiset siirtokunnat muutamain vuosien kuluessa valloittivat viljelykselle ja sivistykselle, on epäluulo syntyä meissä mahdollisuudesta lähettää yhdestä maakunnasta niin mahtavia siirtokuntia joka haaralle. Mutta jos muistamme, että siihen aikakauteen oli vielä tapana asua sukukunnit­taan yhdessä talossa, ja että nyt vanhemmat pitäjäät ka­dottivat omistusoikeutensa entisiin takamaihinsa, ell'eivät itse tahtoneet niihin muuttaa, ei asia ole ollenkaan luonno­ton. Kohta Tavinsalmen pitäjään ja Oulunjärven siirto­kunnan perustamisen jälkeen kohtasi molempia onneton kohtalo. Vuonna 1555 alkaneen venäläis-sodan aikaan hävitti vihoillinen molempia siirtokuntia. Sodan rasituksista huolimatta pysyi; Savolaisten perustama siirtokunta Oulunjärven rannoilla hengissä ja on vähitellen levittänyt alaansa vesijaksoja myöten itään ja koilliseen päin, niin että meidän aikana tavataan savolaista asutusta Paltamon, Sotkamon ja Hyrynsalmen pitäjissä, ehkä vähemmin tahi enemmin Wenäjän Karjalaisten ja rantamaan Hämäläisten kanssa sekoitettuna. Myöskin Kuusamon asutus näkyy ole­van pää-osakseen savolainen. Sitä osoittavat selvästi Sjö­grenin kertomuksessa Kemin Lapista löytyvät Kuusamon sukunimet, joista suurin osa tavataan Savon puolella, esim. Iisalmessa *9. Varsinaiset Wenäjän-puoliset Karjalaiset näyt­tävät ylipäätä Oulun läänissä jättäneen aivan vähän jäl­kiä, tuskin enemmän kuin Hämäläiset Rautalammilla.

Vaikka Oulunjärven uudisasutus, perustettu lähelle Wenäjän rajaa ja riidan alaiselle maalle, on herättänyt enimmän huomion, ei se kuitenkaan ole Savolaisten ainoa siirtokunta Oulun läänissä. Warelius'en mukaan kerrotaan Sievin kappeliin muuttaneen asujamia Leppävirroilta ja Ii­salmesta. Ja vanhoista Senaatin Arkistossa säilytetyistä verokirjoista näemme, että jo 15 sataluvulla Savolaisia oli asettunut nykyiseen Oulun lääniin pitkin Maanselän lie­peitä. Verokirjat vuositta 1564 ja 1565 sisältävät Savo­laisia sukunimiä Kaarlepyyn, Kalajoen, Sälöisten ja Limingan sisäkylissä *10. Myöskin Rautalammin muinaisesta pitäjäästä on Savolaisia muuttanut monelle haaralle. Mer­killisin niistä muutoista on Saarijärveläisten kulku yli Maanselän ja asettuminen Lappajärven rannoille. Paremmin käsittääksemme viime mainitun asutuksen tärkeyttä on mei­dän tunteminen Lappajärven seutujen aloja ennen Savo­laisten sinne tuloa. Seuraten Pohjanmeren rantaa pohjoi­seen olivat Hämäläiset asettuneet edullisimmille paikoille, niinkuin Kyrön ja Sälöisten seuduille; mutta näiden asu­tuksen pesäpaikkana välinen maa oli melkein asumaton. Ruotsalaisten uudisasukasten muutettua Pohjanmeren ran­nikolle oli heille tie sisämaahan avonaisna. Kuinka hai­tallinen tämmöinen vieraan kansan pääsö Suomen sydämmeen olisi ollut Suomalaiselle kansallisuudelle on helppo ymmärtää. Jopa olikin Ruotsalainen siirtokunta asettunut Lappajärven itä-rannalle ja siellä perustanut “mark'in." Savolaisten tulo esti Ruotsalaisten kauemmaksi levenemistä ja ajan kuluessa tulivat Ruotsalaiset Suomalaisten sekaan. Tämä Saarijärveläisten asettuminen Lappajärven seuduille näyttää tapahtuneen loppupuolella 15 satalukua *11. Lappa­järveä etelämpänä tavataan samoina aikoina Savolaisia Alavuudella ja Töysäjärvella. Sisä-Satakunnastakin, Normarkun ja Mouhijärven pitäjistä, on löydetty Savolaisten jälkiä. Ylipäätä voipi todenmukaan lausua, että missä osaa maatamme jylhiä korpia on löytynyt, siellä on Savo­laisen kirves kaikunut.

Yhtä tärkeitä ellei tärkeämpiäkin kuin yllämainitut asutukset, ovat valtiollisessa ja kansallisessa suhteessa Savo­laisten itäänpäin lähettämät siirtokunnat. Stolbovan rauha v. 1617 avasi heille uusia viljelys-aloja. Savolaisia alkoi muuttaa Savon ja Karjalan vesien väliseen erämaahan sekä muihinkin osiin Käkisalmen lääniä, jossa 16 sataluvun alkupuolella jo syntyi useampia luterilaisia seura­kuntia. Vielä enemmin alaa tuotti Savolaisten siirtokunnille v. 1656 syttynyt hirveä venäläis-sota. Wenäläiset yllytti­vät edellisessä rauhanliitossa Ruotsin vallan alle joutuneet kreikanuskoiset Karjalaiset kapinaan, joten julma taistelu luterin- ja kreikanuskoisten välillä syntyi. Savolaiset kosti­vat Wenäjän-puoleisten tekemiä tuhotöitä hävitysretkillä Karjalan kreikanuskoisia vastaan. Rauhan synnyttyä oli suurin osa Käkisalmen lääniä autiona. Sen entiset asukkaat olivat osaksi kaatuneet sodassa, osaksi vaeltaneet pois maastansa Wenäjälle, jossa heidän jälkeisiänsä nytkin vielä tavataan Novgorodin ja Tverin kuvernementeissä. Pois­muuttaneiden autiotiloille muutti uusia asukkaita Savon puolelta, niin että nykyjään Kaavin, Liperin sekä suurin osa Nurmeksen Ja Pielisjärven asukkaista on jotensakin puhdasta savolaista perijuurta. Myöskin ala-Karjalaan on Savolaisia muuttanut, jonka tähden Karjalan luterilainen väestö, jonka kielimurrekin jo eroittaa sen vanhoista kreikanuskoisista Karjalaisista, on pidettävä Savolaisten ja Karjalaisten sekautumisesta syntyneenä. Kreikanuskoiset Karjalaiset ovat tietysti puhtaita Karjalaisia. Tämä Savo-Karjalaisten tulvaaminen itään päin Suomen itäisessä rajamaassa asuvien, emä-Suomesta vierautuneiden Karja­laisten sekaan kestää yhä vielä meidän aikanammekin ja liittää yhteen yhä enemmin suomalaisen kansallisuuden ainetta.

Muihinkin maihin ulkopuolelle Suomen rajaa on Savo­laisia muuttanut. Wermlannissa asuvaiset ja sieltä Norjan puolellenkin levenneet Suomalaiset ovat puhtaita ehimmäksi osaksi pohjois-Savosta muuttaneita Savolaisia. Näin olemme lyhyesti kokeneet osoittaa, kuinka tärkeä Savolaisten työskenteleminen on ollut Suomen kansalle. Kumpaisellakin Karjalan heimon eri haaralla on siis omi­tuinen ansionsa Suomen historiassa. Karjalaiset ovat us­kollisemmati kuin muut Suomalaiset säilyttäneet sen hengel­lisen sivistys-aarteen, jonka meidän kansa nuoruutensa ja vapautensa ajalla synnytti; Savolaisten ansio taas on, että he Suomen jylhistä korvista ja erämaista ovat perkanneet sivistyneen viljelysmaan.

 

T. A.

 

Kts. myös Pohjanmaan asuttamisesta - Luku 5. Savolaiset, 1857

 

*1 Suosiollinen lukija huomainnee helposti yllämainitun esityksen Suomalaisten siirrosta nykyisille asemoilleen otetuksi Yrjö Koskisen teoksesta: Sur l’antiquite des Lives en Livonie. Myöhemmin on minussa kuitenkin syntynyt epäilystä Hämäläisten muuton suhteen, jota kielellisistä syistä tahtoisin väittää vanhemmaksi kuin Warsinaisten Suomalaisten tuloa.

*2 Että Peräpohjan rantaväestö on hämäläistä perijuurta osoittavat aivan selvästi kansan omat muistot, jotka tietävät ju­tella hämäläisistä asutuksista (k. Calamnius, Suomi 7 osa, s. 255) ja etenkin kielimurre, joka luonteeltaan on Hämeen-peräistä, vaikka Savon kielen kanssa sekoittunutta. Merkillistä on muuten, että Peräpohjan rantamurre on monessa suhteessa nuoremmalla hämä­läisellä kannalla seisova kuin kieli Suupohjassa, vaikka molempain hämäläisyys on kieltämätön. Niin tavataan Peräpohjassa samoin kuin Hämeessäkin -sa (-sä) päätteinen inessivi, mutta Suupohjassa käytetään -s (-hna) päätettä; edelleen Peräpohjassa personapäät-teet -mme (-mma), -tte (-tta), mutta Suupohjassa imperfektissä ja konditionalissa -ma, (-t)a, esimerkiksi: me ottima, te ottia, me ottaasima, te ottamia. Merkillistä on myöskin, että Peräpohjassa, sa­moin kuin Hämeessäkin käytetään lyhennettyä III:n substantivin illativi-muotoa, niinkuin näkyy oululaisen Wäänäsen ”Kalakukko-runosta” (Mansikoita ja Mustikoita II, siv. 107), jossa tapaamme semmoisia aivan Hämäläisiä muotoja kuin esim,: isännät rupesit puhuhun, juttelehm = puhumahan, juttelemahan. Suupohjalaiselle ovat tämmöiset muodot aivan outoja. Hän käyttää niiden sijassa a, ä, e, o, ö-päätteisistä verbistä o- (ö-)honpäättyvän substantivi-muodon illativia, esim.: mee hakohon puita {ei hakun, niinkuin Hämeessä), mee kattohon lampahia. Mielestämme osoittaa tämä seikka myöhempää kanssakäymistä Peräpohjalaisten ja Hämäläis­ten välillä ja antaa tukea Y. Koskisen väitteelle pohjois-Suomen Pirkkalaisten hämäläisyydestä.

*3 Savon nimeä on koeteltu selittää monella eri-tavalla. Muu­tamat ovat johtaneet sen savusta, toiset savesta. Tulevaisille tutki­joille tahdomme ohjeeksi mainita, että maakunnan nimen alku­peräinen muoto on Savoi eikä Savo (nykyjään kuuluu se Savolaisten suussa: Savot, yks. part. Savoja, esim.: tämä puoli on Savoja, tuo pohjanmaata). Nimi on siis johdettu jostakin vanhasta vartalosta vanhalla adjektivi-päätteellä i (katso Kirjallinen Kuukauslehti v. 1869).

*4 Karjalankoski on tunnettu rajapaikka, löytyvä Nilsiässä Wuotijärven ja Ahonveden välillä vähän alempana Juvan eli Strömsdalin ruukkia.

*5 Mistä Samusala ja Sijti löytynevät ja kuinka raja kulki Särkilahdesta Karjalankoskelle, on tähän asti ollut tietämätöntä. Minusta on todenmukaista, ett'ei ensimmäinen raja seurannutkaan niinkuin on luultu, sitä rajalinjaa, joka tätä nykyä eroittaa Sa­von Ylä-Karjalasta, vaan että se kulki läntisempää suuntaa nykyi­sen Savonlinnan ohitse seuraten Savon vesiä Warkauden kautta Karjalankoskelle. Tämän päätökseni perusteet ovat seuraavaiset: l:ksi Rauhakirjan mainitsema rajapaikka Sijti on epäilemättä Warkauden seuduilla, jossa löytyy etelä-puolella Warkautta Siitselkä. Toinen nimi Samusala (Sämusälä, Sämusale) näyttää olevan jotensakin väännelty, niinkuin siitä löytyvistä eri muodoista saanee päättää, ja lienee kenties sama kuin Sääminginsalo (Saemingasala), josta, Tohtori H. A. Reinholmin suosiollisesti antaman tiedon mu­kaan, kuningas Albert v. 1364 lahjoitti puolen Wexiön pispalle. 2:ksi. Selviää tämän kautta Wenäläisten valitukset, että Savon­linna oli muka rakennettu heidän alueelleen.

*6 Rantasalmi tuli emäpitäjäksi v. 1554, siis kahta vuotta myöhemmin kuin Kuopion seurakunta perustettiin, mutta oli sitä ennen Säämingin kappeli.

*7 Metsäherra H. J. Aminoffin antaman tiedon mukaan.

*8 Näinä aikoina ja kenties jo aikaisemmin asettui nähtä­västi itä-Hämeesen hämäläisen väestön sekaan Savolaisia, koska Savolaisia sukunimiä tavataan vanhoissa asiakirjoissa, esim. Akianderin mainitsemissa rajakirjoissa Lammin pitäjästä v. 1435 ja 1462.

*9 Sjögrenin luettelemista Kuusamon sukunimistä tavataan Iisalmessa ei vähempi kuin 22.

*10 V. 1565 asui silloisessa Limingan pitäjäässä Savolaisia etenkin Ängeslevän (6/13), Laitasaaren (13/36), Sotkajärven (2/4), Utajärven (8/14) ja Saukijärven (7/16) kylissä. Sälöisten pitäjäässä olivat Pyhäjärven asukkaat suurimaksi osaksi (26/31) Savolaisia, joita myöskin löytyi paljo Haapajärvellä (6/12). Kalajoen pitäjäässä olivat Haapajärven kaikki (5) asukkaat Savolaisia, joita löytyi muutamia muissakin kylissä. Kaarlepyyn seurakunnassa asui Savolaisia Reisijärven (kaikki 11) ja Evijärven (4/7) kylissä.

*11 V. 1564 ei löytynyt vielä Savolaisia Lappajärvellä, v. 1587 oli niitä Alajärvellä (siihen luettiin Lappajärvikin) 7 ja Evijärvellä 4.

 

 

 

 

 

<<Takaisin

 

 

Digitalisoinnin copyright © Salakirjat.
Lainaukset ovat tervetulleita
linkittäessäsi tälle sivulle.